wiadomości ogólne o mostach składanych

        Budownictwo mostowe jest bardzo starą gałęzią sztuki inżynierskiej, a sam pomysł budowy mostów w postaci przerzucania przez różnorodne przeszkody pomostu nasunęła sama natura (powalone drzewa-kładki, wysunięte bloki skalne, zwisające liny itp.). Już w starożytności budowa mostów obok budowli obronnych była jedną z najbardziej rozwiniętych umiejętności budowlanych ówczesnych społeczeństw. 
W dobie późniejszej budownictwo mostowe jest już nieodłącznym elementem komunikacji, a rozwiązania techniczne, wykorzystujące nietrwałe i pracochłonne konstrukcje (drewniane, kamienne, betonowe) zastąpiono nowymi konstrukcjami ze stali i metali lekkich, przewoźnymi, możliwymi do szybkiego ustawienia czy też wbudowania. 
Zastąpione je konstrukcjami typu składanego.


Co to jest most składany?

Mosty składane to konstrukcje inżynierskie, złożone z uprzednio przygotowanych elementów składowych o ujednoliconych dla danego typu kształtach i wymiarach, o specyficznych właściwościach statycznych, wytrzymałościowych i montażowych, spełniające określone wymagania np. wojskowego budownictwa mostowego, tj. specjalne warunki techniczne projektowania, specyfikę rozwiązań konstrukcyjnych oraz wymagania, takie jak prostota, łatwość i szybkość montażu (demontażu), łatwość adaptacji do warunków miejscowych, możliwość tworzenia różnych schematów montażowych z tych samych elementów składowych, niewielka liczba i różnorodność elementów oraz łatwość przewożenia elementów transportem kolejowym i samochodowym.


Podstawowe zalety konstrukcji składanych
:

 - dużą szybkość montażu i łatwość adaptacji do warunków miejscowych;
 - możliwość wielokrotnego zastosowanie w różnych układach statycznych i montażowych;
 - możliwość montażu i demontażu bez rusztowań pomocniczych i bez uszkodzeń;
 - niewielką liczbę różnorodnych części z nieskomplikowanymi złączami;

 - wzajemną wymienność jednakowych elementów między sobą;
 - łatwość transportu;

 - nieskomplikowaną eksploatację.


Możliwości wykorzystania mostów składanych

          Wojskowe konstrukcje składane, poza za typowo militarnym zastosowaniem mogą być wykorzystywane w czasie pokoju do budowy mostów doraź­nych w sytuacjach kryzysowych (np. awarie i katastrofy mostów lub po przej­ściu fali powodziowej) oraz innych stanach wyższej koniecz­ności (remonty i przebudowa mostów stałych).
            Nieoceniona jest wartość konstrukcji składanych, które odegrały ogromną rolę po powodzi w 1997 roku
w Polsce na Dolnym Śląsku. To właśnie dzięki nim możliwe było zastąpienie zniszczonych przepraw stałych, dostarczenie niezbędnej pomocy do miejsc odciętych przez wielkie fale powodziowe i utrzymanie komunikacji.
Podobnym celom mosty składane służyły i nadal służą na całym świecie
        W przypadku awarii lub remontu mostu sta­łego ruch kieruje się na drogi objazdowe, najczęściej o dużo gorszych nawierzchniach, wydłużając trasę zasadniczą. Ponadto, przy du­żym natężeniu ruchu w miastach, wytyczanie dodatkowych dróg objazdowych jest bardzo kłopotliwe. Dlatego też w takich sytuacjach celowa byłaby odbudowa doraźna w starej osi lub budowa mostów objazdowych z wy­korzystaniem konstrukcji składa­nych, które zapewniają przeniesienie obcią­żeń klasy MLC 70 (Military Load Class), odpo­wiadające obciążeniu normowemu klasy C.
Przykładem takiego zastosowania była m.in. budowa mostu składanego z konstrukcji MS 22-80 (polska wersja Bailey'a) na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, na czas remontu stałego Mostu Szczytnickiego.
Szczególnym przypadkiem zastosowania mostu składanego jako przeprawy tymczasowej, mającej utrzymać ruch na czas budowy stałej konstrukcji był Most Syreny w Warszawie, zbudowany w 1985 roku na zakładany okres 3 lat. Niespodziewanie most istniał i funkcjonował przez 15 lat aż do 2000 roku.
        Coraz częściej elementy konstrukcji składanych wykorzystuje się do budowy stałych kładek dla pieszych (w m. Walim nad drogą xxxx) lub nawet jako podpory, czy elementy składowe większej struktury (np. elementy mostu MS-54 zostały wykorzystane do budowy stałego Mostu Wandy w Krakowie).


Tendencje rozwojowe

        W mostach składanych, stanowiących odrębne zagadnienie w dziedzinie mostownictwa widoczny jest rozwój dążący ku nowym tendencjom. Głównym problemem dla tych konstrukcji w dzisiejszych czasach stanowi gwałtowny rozwój motoryzacji i transportu kołowego. Pociąga to za sobą potrzebę przystosowania się do nowych wymogów poprzez tworzenie zupełnie nowych konstrukcji lub modernizację istniejących już systemów mostowych. Nastąpił duży postęp w kwestii szybkości montażu, nośności, rozpiętości przęseł, niezawodności materiałów i elementów składowych, szerokości jezdni i wielu innych.

        W dobie gwałtownego rozwoju motoryzacji, a co za tym idzie, infrastruktury, konstrukcje tego typu są doskonałym rozwiązaniem problemów utrzymania płynności ruchu bądź zapewnienia komunikacji w przypadkach kryzysowych, również ich pierwotne, czyli miitarne zastosowanie ma niebagatelne znaczenie. Konstrukcje składane, często nazywane również wojskowymi, choć kojarzące się głównie z armią, są coraz częściej stosowane przez cywilne jednostki budowy mostów i z pewnością ta tendencja będzie rosła, choćby z powodu szybkości budowy i łatwości ich adaptacji do warunków miejscowych.