Bailey                Mabey                MS-54                MS 22-80                DMS-65                Inne  

Typowe konstrukcje mostów składanych


    Istnieje wiele typów mostów składanych, różniących sie między sobą zarówno pod względem przeznaczenia (mosty kolejowe, drogowe) jak i możliwości technicznych przekraczania przeszkód (np. rzek) dużych, średnich czy małych. Związane są z tym wartości obciążeń eksploatacyjnych tych mostów, jak również wymagane rozpiętości przęseł podstawowych czy tzw. maksymalnych. W każdym typie mostu składanego istnieje przęsło o rozpiętości uznanej za najbardziej charakterystyczną. Przęsło takie nosi nazwę przęsła podstawowego, natomiast przęsło o największej rozpiętości, zbudowane z elementów składowych danego mostu nosi nazwę przęsła maksymalnego.

Kierunki rozwiązań konstrukcyjnych

     Charakterystyczne kierunki rozwiązań mostów składanych kształtowały się w zależności od tradycyjnego schematu  statycznego, który do niedawna przyjmowany był w postaci belek wolnopodpartych, a teraz, coraz częściej w postaci belek ciągłych. Decydującym czynnikiem podziału mostów składanych jest kształt konstrukcyjny elementu podstawowego, który występuje w trzech odmianach:
 - jako element liniowy;
 - w postaci elementu płaskiego;
 - jako element przestrzenny.

Mosty składane z elementów liniowych

      Kierunek ten reprezentują następujące mosty składane: Roth-Wagnera, Patona, Gerbera, Inglisa, SKR-6, ESTB. Konstrukcje z elementów liniowych niejako zapoczątkowały systemy mostów składanych. Były to w zasadzie schematy różnego typu kratownic. Podział na elementy składowe dokonywany był na bazie spostrzeżeń, jakie zbierano przy montażu podobnych układów mostów stałych, z tym że węzły połączeń nitwanych, zastępowane były przez śruby, a czasami przez sworznie. Mosty tego rodzaju mają jedną wspólną zasadniczą wadę, a mianowicie bardzo dużą ilość odmian elementów składanych i związanych z tym ilości punktów łączenia, co wymagało znacznej pracochłonności przy montażu na placach budowy. Następna wada, to niewielkie możliwości zmiany układów przęseł w dostosowaniu do warunków miejscowych, a także brak możliwości wymiany elementów podczas pracy mostu.

Mosty składane z elementów płaskich

       Kierunek ten reprezentują następujące mosty składane: Eifla, Kohna, LZB, Bailey'a, MS 22-80. Konstrukcje mostów składanych z elementów płaskich stanowią bardziej nowoczesne układy. Zastosowanie płaskich elementów, a następnie złącz na sworznie wpłynęło przede wszystkim na zwiększenie tempa montażu. Czas montażu np. mostów z elementów liniowych waha się w granicach 1 do 2 m/h, gdy tymczasem szybkość montażu mostów składanych z elementów płaskich wynosi 6 do 20 m/h. Liczba różnorodnych elementów składowych, zmniejszyła się w tych mostach do rzędu 10-25 sztuk, zamiast kilkudziesięciu sztuk jakie występują w mostach składanych z elementów liniowych. Stosunkowo niewielkie ciężary elementów płaskich umożliwiają stosowanie, w przypadkach awaryjnych, montażu ręcznego. Obecnie elementy płaskie są wykonywane jako konstrukcje spawane, co czyni je lżejszymi, aczkolwiek zagadnienie tolerancji wykonastwa i pasowania montażowego złącz jest trudniejsze. Ważne jest również łatwe dostosowanie tego typu mostów do warunków miejscowych, przez zastosowanie układów piętrowych i wielościennych. W takich rozwiązaniach można stosować niewielkie przedziały, które przyjmuje się od 2,5 m (mosty LZB) do 3,05 m (mosty Bailey'a), a co za tym idzie, można zmieniać rozpiętość przęseł przez dodawanie lub odejmowanie odpowiedniej ilości przedziałów. Z uwagi na niewielkie gabaryty i ciężary elementów płaskich, transport ich przy pomocy masowego taboru samochodowego czy kolejowego nie nastręcza trudności. Ogólnie utrwala się pogląd, że mosty składane z elementów płaskich należą do układów przyszłościowych.


Mosty składane z elementów przestrzennych

    Kierunek ten reprezentuje szereg typów mostów składanych Związku Radzieckiego oraz mosty Stanów Zjednoczonych N-10 i N-20. Konstrukcje tego typu powstały  w ostatniej fazie rozwoju mostów składanych, gdyż należą do najtrudniejszych w produkcji przemysłowej, a to z uwagi na wymagane tolerancje wykonastwa przestrzennych elementów składowych. W wielu przypadkach posiadają one jednak w porównaniu z mostami składanymi z elementów liniowych i płaskich wiele istotnych zalet, z których najważniejsze to:
 - mała liczba różnorodnych typów elementów składowych;
 - prostota montażu w zadany układ konstrukcyjny;
 - mała ilość połączeń;
 - stosunkowo duża szybkość budowy;
 - niewielki ogólny ciężar mostów z uwagi na wykonanie całych bloków łącznie ze stężeniami jako ukł. spawane;
 - znaczna sztywność złożonego schematu konstrukcyjnego;
 - możliwość stosowania płyt ortotropowych.
Do ujemnych cech tego rodzaju mostów zalicza się:
 - niewielkie ilości schematów montażowych jakie z tego rodzaju elementów można otrzymać oraz związane z     tym trudności dostosowania konstrukcji do warunków miejscowych;
 - duży ciężar elementów składowych;
 - konieczność użycia do montażu ciężkich mechanizmów pomocniczych a zwłaszcza dźwigów;
 - trudny transport wymagający często specjalnych środków.


Porównanie polskich konstrukcji MS-54, MS 22-80, DMS-65

Typ mostu składanego MS-54 MS 22-80 DMS-65
Obciążenie
(w tym podstawowe)
60 - 80 T 40 - 60 T 30 - 80 T
Układ konstrukcji mostu dwudźwigarowy 2/1
ciągły
dwudźwigarowy 2/2
ciągły
dwudźwigarowy 2/1
ciągły
Położenie jezdni dołem
(dwukierunkowy)
dołem
(jednokierunkowy)
dołem lub górą
(jedno/dwukierunkowy)
Wymiar podstawowego
elementu konstrukcj
kratownica przęsłowa
3,0 x 2,3 m
kratownica przęsłowa
3,05 x 3,10 m
dźwigar kratowy
płaski / przestrzenny
3,0 x 2,0 m / 3,0 x 0,6 m
Najcięższy element
konstrukcji
kratownica przęsłowa
547 kg
kratownica przęsłowa
258 kg
kratownica przestrzenna
446 kg
Długość dzioba montażowego 9 - 15 m 18 - 27 m 12 m
Długość przęsła
(w tym podst.)
60;     39;     21 m 55;   39,62;   24 m 45;     39;     21 m
Długość zestawu podstawowego 108 m 100 m 105 m
Ciężar 1 mb konstrukcji 1776 - 2900 kg 1300 - 1430 kg 1578 - 2199 kg
Sposób wprowadzania
konstrukcji przęsłowej
nasuwanie do 280 m nasuwanie do 400 m nasuwanie do 600 m
Orientacyjny czas
montażu przęsła
120 - 200 min 150 -180 min 108 - 120 min
Technologia montażu
(M - mech.;  R - ręcznie)
M;       M - R R;     M;     M - R R;     M;     M


             Bailey                Mabey                MS-54                MS 22-80                DMS-65                Inne