o stronie

       Strona ta powstała jako część pracy dyplomowej z tematyki mostów składanych napisanej przez Krzysztofa Hołownię pod kierunkiem dr hab. inż. Janusza Szelki, prof. UZ.
Jest ona swego rodzaju streszczeniem i dostarcza podstawowych informacji z zakresu głównych, polskich i światowych, konstrukcji mostów składanych.


Zakończenia mojej pracy dyplomowej:

W ramach niniejszej pracy dyplomowej pt. „Wykorzystanie konstrukcji mostów składanych w budownictwie  komunikacyjnym wraz z projektem kładki dla pieszych nad wschodnią obwodnicą Zielonej Góry” przedstawiono:

        charakterystykę zagranicznych drogowych mostów składanych w ujęciu historycznym wraz ze zmianami jakie dokonały się i cały czas dokonują w aspekcie projektowania   i budowy  tych konstrukcji;

       możliwości i przykłady modernizacji, adaptacji i zastosowań polskich konstrukcji wojskowych w cywilnym budownictwie komunikacyjnym, a także korzyści wynikające z omawianych procesów;

         projekt kładki dla pieszych nad drogą ekspresową z wybranej konstrukcji składanej jako alternatywa i doraźne rozwiązanie lokalnego problemu komunikacyjnego;

   stronę internetową (www.mostyskladane.ker.pl) – nowe, ogólnie dostępne źródło informacji o mostach składanych.

 
Wraz ze zwiększonym dostępem do środków finansowych z Unii Europejskiej poprawia się w naszym kraju sytuacja infrastruktury komunikacyjnej.

Budowa nowych, zarówno dróg jak i mostów, remonty starych, nie spełniających    nowych klas nośności, lub z różnych przyczyn zniszczonych, wymaga zapewnienia ciągłości komunikacji w sposób szybki i prosty ale skuteczny. Sposobem na to mogą być właśnie    konstrukcje składane, dlatego istnieje uzasadniona potrzeba wdrażania prac projektowych nad modernizacją i adaptacją istniejących wojskowych konstrukcji typu składanego do powszechnego użytku cywilnego, czy to do budowy mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych czy systemów podpór i rusztowań [17].

Zasoby konstrukcji składanych oraz ich uniwersalność, w połączeniu z nowymi projektami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi może w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wszelkie prace z zakresu rozwoju infrastruktury kraju. Nowe przeznaczenie i stosowanie tego typu systemów pozwoli na:

        przeprowadzenie remontów istniejących obiektów mostowych bez wstrzymywania  ruchu;

   szybkie odtworzenie przejezdności dróg, szczególnie na obszarach popowodziowych;

     budowę tanich mostów stałych dla gmin borykających się       z problemami finansowymi

   budowę wiaduktów tymczasowych, koniecznych do utrzy- mania ciągów komunikacyjnych na czas budowy autostrad;

        budowę tańszych mostów stałych, w których wykorzystuje się elementy z mostów składanych, zarówno jako podpory, rusztowania montażowe lub jako elementy konstrukcyjne (np. dźwigary) wbudowane na stałe w konstrukcję [17].

Mając na uwadze powyższe możliwości można wnioskować, że udział konstrukcji mostów składanych w cywilnym budownictwie komunikacyjnym jest pożądany, a wręcz niezbędny.

            


___________________________________________________________
Ostatnia aktualizacja strony: 04/10/2009