Bailey                Mabey                Inne                MS-54                MS 22-80                DMS-65   

    DMS-65

        Drogowy most składany DMS-65 skonstruowany został w latach 1965-68. Przeznaczony jest do szybkiej i wielokrotnej budowy nowych i odbudowy zniszczonych (uszkodzonych) mostów wysokowodnych.
Z elementów DMS-65 buduje się mosty jedno- i wieloprzęsłowe o rozpiętościach przęseł od 3 do 45 m z modułem zmiany długości 3 m.

        Dla celów praktycznych przyjęto umownie określoną długość mostu w układzie podstawowym nazywać zestawem (łącznie z podporami i niezbędnym wyposażeniem w ręczny sprzęt montażowy).

W skład zestawu podstawowego wchodzi:
 - konstr. przęsłowa (ukł. podst.) o łącznej długości 102m + 15m w układzie przęseł wjazdowych - razem 117m.
 - trzy podpory SPS-69B nr 5 o wys. nadbudowy po 6,15 m każda (jest to wysokość mierzona od głowicy pala do     górnej powierzchni płyty podłożyskowej)
 - elementy i sprzęt montażowy


Charakterystyka układu podstawowego:

 - most jednokierunkowy z jazdą dołem;
 - przęsła wolnopodparte lub ciągłe;
 - szerokość jezdni; 4,20 m;
 - dwustronne chodniki na zewnątrz dźwigarów;
 - szerokość chodnika 0,75 m;
 - dźwigary dwuścienne;
 - rozstaw ścian w jednym dźwigarze 0,50 m;
 - rozstaw ścian wewnętrznych 4,90 m;
 - rozstaw ścian zewnętrznych 5,40 m;
 - całkowita wysokość dźwigarów 2,60 m;
 - niweleta jezdni względem dolnych krawędzi 0,68 m
 - maksymalna rozpiętość przęseł wolnopodpartych pod obciążenie samochodowe kl. C: 39 m;
 - maksymalna rozpiętość przęseł ciągłych:
         - środkowych - 45 m;
         - skrajnych - 39 m;
 - podpory SPS-69B zestaw nr 5 o wysokości nadbudowy 6,50 m;
 - moduł zmiany długości przęseł n=3 m;
 - dopuszczalna prędkość pojazdów kołowych po moście - 40 km/h;
 - maksymalna nośność mostu pod obciążenie kołowe i gąsienicowe 785 kN przy rozpiętości przęseł                     wolnopodpartych: 33 m, ciągłych -skrajnych: 33m, -wewnętrznych: 39 m.

W systemie belek ciągłych o różnych rozpiętościach przęseł należy przestrzegać zasady stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich tak, aby: Lk ≥ 0,7 Ld, gdzie: Lk - rozp. przęsła krótszego; Lk - rozp. przęsła dłuższego.

Warianty układów konstrukcyjnych wykonywanych z konstrukcji mostu DMS-65:
 ( * - kliknij na poszczególny obrazek aby zobaczyć go w szczegółach )

schemat przekroju poprzecznego* nazwa ukł. konstrukcyjnego rozpiętość [m] klasa obciążenia schemat statyczny

podstawowy 33 B belka ciągła
39 C belkla ciągła
33 C belka wolnopodparta
wzmocniony nakładką 42 C belka ciągła
36 C belka wolnopodparta
z jezdnią górą 42 C belka ciągła
trzydźwigarowy z dwoma jezdniami 36 C belka ciągła
30 C belka wolnopodparta

z poszerzoną jezdnią 33 C belka ciągła
27 C belka wolnopodparta
przęsło wjazdowe z podwójnymi kratami przestrzennymi 9-12 B,C belka wolnopodparta
przęsło wjazdowe układu trzydźwigarowego z dwoma jezdniami 9-12 B,C belka wolnopodpartaPodstawowe elementy składowe konstrukcji przęsłowej:

Budowa mostu

        Budowa mostów  z elementów DMS-65 i SPS-69B sprowadza się do układania i łączenia ze sobą elementów w określoną konstrukcję części mostu, a następnie nasunięcie jej na podpory mostu.
Do umieszczenia przęseł na podporach mogą być stosowane różne sposoby znane w budownictwie mostowym.

    Budowę mostu dzieli się na trzy etapy: prace przygotowawcze, zasadnicze prace montażowe i prace wykończeniowe.

Prace przygotowawcze obejmują:
 - rozpoznanie rejonu budowy mostu składanego;
 - opracowanie polowego projektu budowy mostu;
 - zgrupowanie i przygotowanie materiałów, sprzętu i urządzeń do budowy mostu;
 - przygotowanie brzegów i placu montażowego;
 - odtworzenie i utrwalenie w terenie elementów sytuacyjnych i wysokościowych przejścia mostowego.

Przed przystąpieniem do budowy mostu należy ustalić:
 - zakres prac związanych z przygotowaniem placu montażowego;
 - trasy dowozu sprzętu i elementów konstrukcji do miejsca montażu;
 - rejony rozmieszczenia pododziału mostowego i sprzętu.

Zasadnicze prace montażowe obejmują:
 - ułożenie stosów i rolek montażowych na placu montażowym;
 - montaż urządzeń do budowy podpór i budowa fundamentów podpór;
 - montaż nadbudowy podpór;
 - montaż konstrukcji przęsłowej i nasuwanie jej na podpory.

        Minimalna szerokość placu montażowego nie może być mniejsza niż 7 m. Nominalna szerokość, umożliwiająca pełne rozwinięcie prac montażowych, wynosi 14-15 m, a szerokość 25 m jest wystarczająca do składowania materiałów i konstrukcji mostu wzdłuż placu montażowego. Minimalna długość placu montażowego, licząc od osi przyczółka, musi być taka, aby długość konstrukcji zmontowanej i wysuwanej na podpory wynosiła nie mniej niż 1,5 długości pierwszego przęsła.

Podstawowym sposobem montażu konstrukcji przęsłowej jest budowa elementami z marszu, tzw. montaż z kół - na jednym pojeździe znajduje się komplet jednego przedziału (3 m).
Montaż konstrukcji przęsłowej rozpoczyna się od budowy dzioba montażowego etapami (zobacz schemat).

Nasuwanie konstrukcji przęsłowej.
Najlepszym sposobem nasuwania konstrukcji przęsłowej jest ciągnięcie liną stalową. Konstrukcję przęsłową można również nasuwać przez pchanie spycharką. Podczas nasuwania należy cały czas nadzorować współosiowość w pionie i w poziomie dzioba montażowego i łożysk na podporze.

Prace wykończeniowe obejmują:
 - rozbiórkę (przemontowanie na zjazd) dzioba montażowego;
 - wykonanie wjazdów na most;
 - wykonanie dojazdów;
 - ustawienie znaków informacyjnych, urządzeń sygnalizacyjnych i wystawienie regulacji ruchu;
 - przekazanie mostu do eksploatacji jednostce wyznaczonej do ekploatacyjnego utrzymania mostu.

W czasie nasuwania konstrukcji przęsłowej na przeszkodę wodną należy obliczyć przeciwwagę. Obliczając przeciwwagę, należy uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa, który wynosi: n = Mu / Mw  ≥ 1,2 
gdzie Mu - moment utrzymujący [kNm]; Mw - moment wywracający [kNm].

_____________________________________________________________________________________________

Najdłuższy most składany - wywiad z płk. RYSZARDEM PIWOWARCZYKIEM, dyrektorem Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury. Przeczytaj.