Bailey                Mabey                Inne                MS-54                MS 22-80                DMS-65   

    MS 22-80

        Most MS-22-80 stanowi zmodernizowaną wersję mostu Bailey'a. Konstrukcja historyczna i wzorcowa, wielokrotnie stosowana w sytuacjach wojskowych i gospodarczych.
            W wyniku modernizacji zwiększono szerokość jezdni oraz dzięki zastosowaniu odpowiedniego stężenia, nośność mostu. Podstawową jednostką mostu jest jeden zestaw umożliwiający wybudowanie 100 m mostu. Dzieli się on na 33 przedziały o długości 3,05 m, wysokości 3,1 m i szerokości jezdni 4,2 m. Z elementów MS-22-80 można przy użyciu większej liczby zestawów (lub części zestawów) budować mosty dłuższe lub krótsze, ale  o większej nośności. Jako zasadę przyjmuje się w moście MS-22-80 system ciągły (belka ciągła).
        Mosty budowane z tych zestawów mają charakter manewrowy, zapewniają jednokierunkowy ruch pojazdów mechanicznych. Dotychczas mosty typu MS-22-80 był budowany na większych przeszkodach wodnych. Nośność mostu zależy od układu dźwigarów i rozpiętości przęseł oraz może wahać się od 9 do 80 T obciążenia gąsienicowego. Biorąc za podstawę konieczność przepuszczenia po moście różnych typów pojazdów wojskowych i cywilnych, przyjęto, że most powinien mieć nośność 400 kN (ok 40 T).

Do charakterystycznych cech mostu zalicza się:

 - prostotę konstrukcji i szybkość budowy;
 - stosunkowo lekkie elementy, które można przenosić i montować bez użycia urządzeń pomocniczych;
 - możliwość zmiany konstrukcji, w zależności od obciążeń i wymaganej rozpiętości przęseł (np. możliwość           konstruowania mostów czy wiaduktów na drogach krajowych, kładek dla pieszych czy nawet specjalnych             dźwigarów rusztowaniowych);
 - łatwość wygodnego transportowania na samochodach ciężarowych.

Dane techniczne mostu:

 - szerokość jezdni mostu między krawężnikami      4,20 m;
 - rozstaw dźwigarów wewnętrznych                        4,88 m;
 - największa rozpiętość przęsła sprężonego          39,62 m;
 - moduł zmiany długości przęsła                            3,05 m;
 - wysokość konstrukcyjna mostu (różnica między rzędną najniższej części dźwigara mostu a rzędną jezdni         mostu) wynosi 0,51 m;
 - most posiada chodniki szer. 0,76 m usytuowane na zewnątrz dźwigarów.

        Do zasadniczych elementów ustroju niosącego mostu MS 22-80 należą stalowe kratowe dźwigary główne, stalowe poprzecznice, stalowe podłużnice i drewniany pokład. W zasadzie most jest skonstruowany jako otwarty o jeździe dołem (bez stężeń górnych nad jezdnią).
        Dźwigary główne przęseł mostu MS 22-80 buduje się najczęściej jako dwuścienne dwupiętrowe (2/2), tzn. każdy dźwigar przęsła ma dwie ściany składające się ze spiętrowanych elementów kratowych. Z elementów mostu 22-80 można wykonywać przęsła dwuścienne jednopiętrowe (2/1), jednościenne (1/1). Przęsła te zachowują tę samą szerokość jezdni, wysokość konstrukcyjną i rozstaw dźwigarów. Zmienia się tylko ich rozpiętość i nośność.
        Przęsła mostu o dźwigarach dwuściennych dwupiętrowych można budować z jazdą środkiem i jazdą górą. Budowa przęseł z jazdą górą umożliwia otrzymanie dwukierunkowej jezdni szerokości 6 m. Konieczne jest wtedy stosowanie dodatkowych elementów.
        Przęsła mostu można opierać na podporach drewnianych, stałych, a nawet bezpośednio na ziemi lub na podporach pływających.
        Układ statyczny konstrukcji w postaci belki wolnopodpartej można sprężać, czego nie da się wykonać w przypadku belki ciągłej.

Ciężar jednego metra bieżącego mostu w zależności od konstrukcji podany jest w tabeli poniżej:

Przęsła o nośności 40 - 80 T Przęsła o nośności do 40 T
Konstrukcja przęsła
(ukł. dźwigarów gł.)
Ciężar 1 mb
[T]
Konstrukcja
(ukł. dźwigarów gł.)
Ciężar 1 mb
[T]
2/2 sprężone 1,50 2/2 1,30
2/2 1,43 2/1 0,92
2/1 1,07 1/1 0,72

        Nośność przęseł uzależniona jest od ich rozpiętości. Rozpiętość przęseł można zmieniać w granicach od 3,05 m do 54,90 m. Dla rozpiętości przęseł od 33,57 m do 39, 67 m można stosować sprężenie, które polega na wykorzystaniu właściwości wytrzymałościowych lin wykonanych ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, tzw. lin strunowych. Układ konstrukcyjny lin strunowych mostu jest tak popmyślany, że przy mechanicznym naciąganiu lin za pomocą specjalnych dźwigników naciągowych powodują one stałe oddziaływanie na przęsło w kierunku przeciwnym do działania sił ciężkości. Dzięki temu wpływ obciążeń na przęsła jest zmniejszony o wielkość odziaływania lin strunowych. Zezwala to na przeniesienie przez przęsło mostu większych obciążeń zewnętrznych przy zachowaniu takiego samego układu dźwigarów.
        Przęsła niesprężone mają pewne naturalne ugięcia (zwisanie) spowodowane luzami w połączeniach krat pomiędzy bolcami i otworami, w których są obsadzone. Przęsła sprężane na skutek oddziaływania lin strunowych nie zwisają, lecz wyginają się ku górze.

       Obecnie sprężenia nie stosuje się z uwagi na niekorzystny stosunek stopnia skomlikowania i czasu montażu do korzyści jakie mogłyby z tego procesu wyniknąć. Porównanie przedstawia tabela:

Rodzaj konstrukcji przęsła  2/2 sprężone 2/2 zwykłe
Ciężar 1 mb [T] 1,5 1,3
Ciężar 40 mb [T] 60 52
Nośność [T] 60 40
Czas montażu [m/h] 6 ~25


Przęseł dwuściennych dwupiętrowych (2/2) o rozpiętości mniejszej niż 33,57 m nie spręża się, gdyż wytrzymują one bez sprężania obciążenie 60 T.
Nośność przęseł niesprężonych typu 2/2, w zależności od rozpiętości, podana jest w tabeli:

Układ dźwigarów głównych Obciążenie dopuszczalne [T]
12 18 24 30 40 50 60 70
największa rozpiętość przęsła przenoszącego obciążenie [m]
2/2
dwuścienny dwupiętrowy
51,77 48,72 45,67 42,62 39,67 33,57 30,52 24,42

        Oprócz przęseł dwupiętrowych można z elementów mostu MS 22-80 montować przęsła jednopiętrowe dwu- (2/1) i jednościenne (1/1). Przęseł takich nie spręża się. Ich nośność jest uzależniona od rozpiętości.
Poniższa tabela podaje rozpiętości przęseł jednopiętrowych jedno- i dwuściennych oraz obciążenia dopuszcz.:

Układ dźwigarów głównych Obciążenie dopuszczalne [T]
9 12 18 24 30 40 50 60
największa rozpiętość przęsła przenoszącego obciążenie [m]
1/1
jednościenny jednopiętrowy
24,42 21,37 18,32 15,27 12,22 9,14 - -
2/1
dwuścienny jednopiętrowy
42,67 39,62 33,52 30,47 27,42 24,42 18,32 15,27


         Most MS 22-80 jest jednokierunkowy, można jednak z jego elementów montować przęsła dwukierunkowe o nośności odpowiadającej konstrukcji dźwigara dwuściennego jednopiętrowego (2/1).
Most dwukierunkowy składa się z trzech dźwigarów (dwóch bocznych i jednego środkowego). Po obu bokach dźwigara środkowego znajdują się jezdnie. Dźwigar środkowy wzmacnia się przez zastosowanie drugiego piętra, gdzyż przenosi on obciążenie z obu kierunków ruchu.
      Skrajne belki poprzeczne przy wjeździe i zjeździe z mostu muszą być podparte w środku długości drewnianymi klinami w celu zwiększenia ich nośności.
         W mostach o nośności powyżej 40 ton liczba belek poprzecznych w przęsłach powinna być podwojona, tzn. na każdy przedział mostu (3,05 m) muszą przypadać cztery belki poprzeczne.
        Wszystkie elementy składowe mostu są wykonane jako konstrukcja spawana, a połączenia elementów między sobą zaprojektowano na śruby, bolce i zaciski stalowe.

Przekroje poprzeczne różnych układów możliwych do zbudowania z konstrukcji MS 22-80:

 

Montaż

Typowy montaż mostu odbywa się poprzez nasuwanie przęseł na przeszkodę. Przęsła montuje się na brzegu, na linii osi mostu. 

Szybkość montażu mostu w konstrukcji niesprężonej wynosi 10 m/h (dotyczy to układu 2/2), natomiast przy zastosowaniu sprężania szybkość montażu wynosi 6 m/h. Szybkość demontażu równa się szybkości montażu. Za szybkość montażu przyjmuje się długość wykonywania całkowicie gotowego mostu w ciągu jednej godziny, ale nie wlicza się w to budowy podpór i przygotowania placu montażowego.
Montaż mostu odbywa się przy użyciu siły ludzkiej, jednak nasuwanie mostu na przeszkodę szerszą od 40 m wymaga dodatkowych urządzeń i maszyn.